Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej

Otwory geotermalne,
Podhale (Polska)
Żródło: PEC Geotermia Podhalańska SA
Instalacja geotermalna,
Hitaveita Hornafjarðar
Żródło: RARIK
Elektrownia geotermalna,
Hellisheiðarvirkjun (Iceland)
Żródło: Gunnar Svanberg
Previous slide
Next slide

KeyGeothermal

Zasoby energii geotermalnej w Polsce są odpowiednie do ich zagospodarowania na szerszą niż
dotychczas skalę, także w ciepłownictwie. W ostatnich latach uruchomiono kilka programów
publicznych dla pobudzenia rozpoznania zasobów i rozwoju wykorzystania geotermii w Polsce, dzięki czemu spodziewane są kolejne systemy c.o. z jej udziałem (do tej pory działa takich systemów tylko sześć). To zeroemisyjne źródło energii może znacząco przyczynić się do rozwoju ekologicznego ciepłownictwa, lokalnej przedsiębiorczości, poprawy jakości życia społeczeństwa, a także do realizacji przez Polskę zobowiązań krajowych i międzynarodowych w zakresie wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii, łagodzenia zmian klimatycznych oraz zeroemisyjnej gospodarki.

Jednym z ważnych elementów prowadzących do realizacji tych celów są działania szkoleniowe kierowane do grona kluczowych interesariuszy w Polsce na temat zasobów geotermalnych, możliwości i sposobów ich prawidłowego udostępniania, eksploatacji, zagospodarowania, korzyści ekologicznych, gospodarczych, społecznych, a także poznawanie przykładów dobrych praktyk.

Projekt dotyczy realizacji takich właśnie działań. Jego adresatami są przedstawiciele kluczowych grup interesariuszy w Polsce: administracji różnych szczebli, samorządów, operatorów, inwestorów istniejących, realizowanych i planowanych ciepłowni oraz innych instalacji geotermalnych, pionu geologicznego, badawczego, usługodawców, konsultantów, innych podmiotów z branży geotermalnej.

W ramach Projektu planowane są m.in. warsztaty szkoleniowe w Polsce, wizyty studyjne w Islandii dla poznania przykładów dobrych praktyk, wizyty eksperckie w wybranych miejscowościach w Polsce perspektywicznych dla wykorzystania energii geotermalnej oraz wynikający z nich raport, działania informacyjne i promocyjne.

Projekt jest realizowany przez specjalistów z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz Krajowej Agencji Energii Islandii. Należą one do wiodących instytucji w obszarze geotermii w swych krajach. Do współpracy będą też zaproszeni eksperci zewnętrzni.

Projekt jest jednym z trzech projektów predefiniowanych realizowanych w Polsce, które zostały
zaplanowane i uzgodnione między stronami na etapie negocjacji Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Są one w całości finansowane ze środków wymienionego Programu.

Aktualności

Wydarzenia

Konferencja końcowa Projektu EOG KeyGeothermal, 16.04.2024, Warszawa

Warsztaty KeyGeothermal podczas VIII OKG, 30.11.2023 Kraków

Wizyta studyjna w Islandii, 25-29 września 2023 r. (2 runda)

Światowy Kongres Geotermalny 2023, Pekin 15-17 września 2023 r.

Wizyta studyjna w Islandii, 25-29 września 2023 r. (2 runda)

Seminarium islandzko-polskie, Warszawa, 14 czerwca 2023 r.

Ekspercka wizyta studyjna w Polsce, 29 maja - 2 czerwca 2023 r.

Działania szkoleniowe w Polsce, 25-27 kwietnia 2023 r. (2 runda)

Eksperckie wizyty studyjne w Polsce, 14-18 listopada 2022 r.

Wizyta studyjna w Islandii, 26-30 września 2022 r. (1 runda)

Zbliża się wizyta studyjna w Isladnii

Projekty Predefiniowane

Program ramowy Wizyty studyjne w Islandii, 2022 r.

Warsztaty szkoleniowe w Polsce

Ruszyły zapisy na Działania szkoleniowe w 2023 r.

Działania szkoleniowe w Polsce, 18-20 maja 2022 r. (1. runda)

Działania szkoleniowe w Polsce

Ruszyły zapisy na warsztaty szkoleniowe w 2022 r.

Umowa na Projekt podpisana

Partnerzy projektu

O Funduszach EOG i norweskich

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy (Fundusze norweskie i EOG) na lata 2014–2021 finansują projekty w 15 krajach Unii Europejskiej. 

Ich celem jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami–darczyńcami i państwami–beneficjentami. 

Porozumienie między państwami–darczyńcami i Unią Europejską w sprawie III edycji Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021 podpisano 3 maja 2016 r. 2 Polska podpisała umowy międzyrządowe w sprawie III edycji Funduszy norweskich i EOG 20 grudnia 2017 r. Na ich mocy otrzymała 809,3 mln EUR (z łącznej puli ponad 2,8 mld EUR). Środki te są przeznaczone na realizację 11 programów zarządzanych przez operatorów krajowych. Wśród nich jest Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, którego operatorem jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Partnerami Programu są Norweska Dyrekcja ds. Zasobów Wodnych i Energii, Norweska Agencja Środowiska oraz Krajowa Agencja Energii Islandii. W ramach tego Programu realizowany jest m.in. przedstawiany Projekt. Realizowane są też dwa programy zarządzane przez darczyńców. 

Wdrażanie Funduszy norweskich i EOG w Polsce koordynuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. 

Programy w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG będą realizowane do 2024 r. (wyjątek stanowi  Fundusz Współpracy Dwustronnej, który będzie trwać do 30 kwietnia 2025 r.). 

Więcej informacji o funduszach EOG: www.eog.gov.pl

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnejsprzyjającej integracji społecznej

Projekt KeyGeothermal jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014–2021
Program „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, Obszar programowy „Energia” Polska.

Operatorzy Programu: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, NFOŚiGW

COPYRIGHT 2021 EEA GRANTS | Design and coding by Brandobry