Działania szkoleniowe w Polsce, 25-27 kwietnia 2023 (2. Runda)

Energia geotermalna: Działania szkoleniowe w Polsce w ramach Projektu „Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej”, 25-27 kwietnia 2023 r.

W dniach 25 – 27 kwietnia b.r. odbyły się w Warszawie kolejne Działania szkoleniowe w Polsce pod hasłem „Optymalne wykorzystanie energii geotermalnej w ciepłownictwie – dla zwiększenia korzyści gospodarczych, społecznych, środowiskowych i klimatycznych”. Wydarzenie było częścią Projektu „Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej”. Jest to jeden z trzech projektów predefiniowanych dofinansowanych przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) w Programie Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, 2014–2021. Projekt jest realizowany przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (IGSMiE PAN) oraz Krajową Agencję Energii Islandii (NEA). Rozpoczął się w październiku 2020 r., a zakończy w kwietniu 2024 r. Pierwsza runda Działań szkoleniowych odbyła się w maju 2022 r. W tym samym roku we wrześniu zorganizowano wizytę studyjną na Islandii, a w listopadzie odbyły się Eksperckie wizyty w polskich miejscowościach, perspektywicznych dla zagospodarowania energii geotermalnej w ciepłownictwie. Podobnie jak w 2022 r., Działania szkoleniowe obejmowały dwa intensywne dni wykładów w Warszawie oraz jeden dzień wizyt technicznych w geotermalnych instalacjach w Mszczonowie i we Wręczy.

Program wykładów przygotowali specjaliści z Polski oraz z Islandii. Obejmował on szerokie spektrum tematyczne związane z ciepłownictwem geotermalnym (https://keygeothermal.pl/szkolenia-i-wizyty-studyjne/warsztaty-szkoleniowe-w-polsce/). Wykładowcami byli specjaliści z NEA, IGSMiE PAN, specjaliści z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, NFOŚiGW oraz eksperci zewnętrzni. Program wizyt technicznych przygotowano we współpracy z przedstawicielami odwiedzanych miejscowości oraz instalacji. Obejmował on ciepłownię geotermalną w Mszczonowie (w przebudowie), otwory (Mszczonów IG-1 – pracujący od ponad 20 lat oraz Mszczonów GT-1 – nowy otwór ukończony na początku 2023 r.), a także Centrum nurkowe Deepspot (jeden z najgłębszych obiektów tego typu na świecie, wypełniony wodą geotermalną i ogrzewany geotermalnie). Zapoznano się również z wybranymi instalacjami technologicznymi Suntago Park of Poland we Wręczy (zasilanego wodą i energią geotermalną jednego z największych ośrodków rekreacyjnych w Europie). Wizyty rozpoczęły się natomiast od bardzo interesującego spotkania z Burmistrzem Mszczonowa, Wiceburmistrzem Sochaczewa (gdzie w realizacji jest inwestycja ukierunkowana na włączenie energii geotermalnej do miejskiej sieci c.o.) oraz z Prezesem Geotermii Mazowieckiej S.A. Także podczas zwiedzania innych wymienionych instalacji i obiektów przedstawiciele ich zarządów przekazali wiele bardzo informacji i objaśnień technicznych.

W Działaniach szkoleniowych uczestniczyło ponad 80 osób (były to połączone dwie rundy). Reprezentowały one beneficjentów rządowych programów wsparcia geotermii, przedsiębiorstwa ciepłownicze, samorządy różnych szczebli, firmy i agencje energetyczne, służbę geologiczną oraz uczelnie o kierunkach związanych z OZE, firmy konsultingowe i usługowe, sektor budownictwa mieszkaniowego, MKiS, NFOŚiGW, i in. zainteresowane podmioty. Potwierdzeniem roli Działań szkoleniowych (jak i całego Projektu) jako wsparcia dla projektów inwestycyjnych oraz innych inicjatyw ukierunkowanych na szerszy rozwój wykorzystania geotermii w Polsce była obecność zastępcy prezesa NFOŚiGW, przedstawicieli Głównego Geologa Kraju, kierownictw kilku departamentów MKiŚ, a także przedstawiciela wiceministra spraw zagranicznych. Gościem Działań szkoleniowych był również ambasador Islandii w Polsce, który wskazał m.in. na możliwości i oczekiwania, jakie Islandia (jedno z Państw – Darczyńców MF EOG) oraz Polska wiążą z geotermią, jako jedną z wiodących dziedzin współpracy obu krajów na kilku polach. 

Warto podkreślić, że – podobnie jak w 2022 r. – również tegoroczne Działania szkoleniowe cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem (napłynęło dwukrotnie więcej zgłoszeń niż było miejsc). Biorąc natomiast pod uwagę także osoby, które wzięły udział w 2022 r., w relacjonowanych Działaniach uczestniczyło łącznie około 120 osób. 

Uczestnikom przekazano opracowane w ramach projektu materiały szkoleniowe (streszczenia wykładów, prezentacje wykładowe), a także obszerny podręcznik. Ich elektroniczna wersja będzie wkrótce dostępna również dla szerszego grona zainteresowanych osób. 

W opinii wielu uczestników program Działań szkoleniowych był wszechstronny i przydatny, pozwolił na wskazanie i przybliżenie różnorodnych aspektów i problematyki związanych z ciepłownictwem geotermalnym. Jest to bardzo istotne zwłaszcza obecnie, kiedy są już w trakcie realizacji i będą rozpoczynane kolejne projekty. Działania szkoleniowe przyszły zatem w sukurs pilnej potrzebie uzupełniania i poszerzania wiedzy na temat ciepłownictwa geotermalnego wśród polskich interesariuszy, właściwej realizacji projektów i prawidłowej wieloletniej eksploatacji instalacji geotermalnych.
Polskie instalacje, doświadczenia i rozwiązania spotkały się z zainteresowaniem i uznaniem ekspertów z Islandii. Wskazano też na wysoki poziom merytoryczny wydarzenia, jak również na aktywny udział uczestników wyrażający się w wielu pytaniach i dyskusjach, nawiązywaniu kontaktów i wymianie poglądów.
Działania szkoleniowe istotnie przyczyniły się do wymiany doświadczeń oraz informacji 
w zakresie ciepłownictwa i innych zastosowań geotermii między stroną polską 
i islandzką, do zacieśnienia wzajemnej współpracy i kontaktów – co także należy do ważnych celów zarówno Projektu, jak i Programu MF EOG. Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, 2014–2021.

Poznanie dobrych praktyk ciepłownictwa systemowego oraz innych wybranych zastosowań geotermii na Islandii, aspekty związane z rolą państwa, efektywnością energetyczną, znaczeniem dla lokalnych społeczności, rozwoju gospodarczego, łagodzenia zmian klimatycznych będą natomiast w centrum uwagi Wizyty studyjnej w tym kraju – jednego z kolejnych działań Projektu EOG „KeyGeothermal” planowanego w jesieni 2023 r. 

Pozytywne opinie ze s trony uczestników Działań, a także przedstawicieli operatorów Programu MF EOG Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, potwierdzają zasadność realizacji Projektu KeyGeothermal i motywują jego partnerów do dalszej pracy. Niezwykle cennym jest bowiem skupianie różnych środowisk wokół tematu ciepłownictwa geotermalnego, przekazywanie wiedzy, wymiana opinii i doświadczeń, co miało miejsce dzięki wykładom i wizytom technicznym. Dzięki temu realizacja Projektu przyczynia się także do budowania sieci współpracy i do nawiązywania kontaktów.

Podziękowania
Partnerzy Projektu dziękują wszystkim osobom oraz instytucjom za współpracę przy organizacji i przebiegu Działań szkoleniowych Projektu MF EOG „Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie geotermalnej”, wkład w przygotowanie ich programu, materiałów szkoleniowych, podręcznika, wygłoszenie wykładów, a także za wszelką życzliwą pomoc. Podziękowania kierują także do uczestników tego wydarzenia. Udane Działania szkoleniowe to efekt dobrej współpracy i zaangażowania wielu osób oraz instytucji.

Beata Kępińska, Aleksandra Kasztelewicz (IGSMiE PAN, Polska)


Baldur Petursson (NEA / Orkustofnun, Islandia)

Wydarzenia

Sprawdź wszystkie wydarzenia

Partnerzy projektu

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnejsprzyjającej integracji społecznej

Projekt KeyGeothermal jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014–2021
Program „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, Obszar programowy „Energia” Polska.

Operatorzy Programu: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, NFOŚiGW

COPYRIGHT 2021 EEA GRANTS | Design and coding by Brandobry