Projekt

Informacje ogólne

Projekt “Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej” (akr. KeyGeothermal) jest jednym z trzech  projektów predefiniowanych w Polsce zaplanowanych i uzgodnionych między stronami  na etapie negocjacji Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru  Gospodarczego na lata 2014–2021. Przyczyni  się do realizacji celów tego Programu.

Cel Projektu

 • Budowanie wiedzy kluczowych interesariuszy w Polsce na temat optymalnego wykorzystywania energii geotermalnej i zarządzania jej zasobami, zwłaszcza w niskoemisyjnym ciepłownictwie
 • Wzmocnienie rozwoju potencjału i metod opartych na wiedzy i wieloletnim doświadczeniu Islandii w zakresie geotermii – poprzez dzielenie się dobrymi metodami, praktykami i technologiami wspieranymi przez inicjatywy rządowe, mechanizmy finansowe i strategie zarządzania
 • Wkład do bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju niskoemisyjnego ciepłownictwa, zwiększania równości gospodarczej oraz społecznej dzięki dostarczaniu czystej energii i obniżaniu kosztów ogrzewania


Wkład do działań ukierunkowanych na ograniczanie zanieczyszczeń,  emisji CO2, a także łagodzenie zmian klimatycznych

Adresaci Projektu

Przedstawiciele kluczowych interesariuszy w Polsce od sektora publicznego do prywatnego:

 • Administracji różnych szczebli
 • Samorządów
 • Operatorów oraz inwestorów pracujących, realizowanych i planowanych ciepłowni oraz innych instalacji geotermalnych 
 • Beneficjentów rządowych programów wsparcia rozpoznania zasobów oraz wykorzystania energii geotermalnej w Polsce
 • Pionu geologicznego
 • Instytucji naukowo-badawczych
 • Usługodawców, konsultantów
 • Organizacji pozarządowych
 • Innych podmiotów z branży geotermalnej

 

Główne działania Projektu

 • Działania szkoleniowe w Polsce (2021–2023) 
 • Wizyty studyjne w Islandii (2021–2023) 
 • Eksperckie wizyty studyjne w wybranych miejscowościach w Polsce perspektywicznych dla rozwoju geotermii (2022–2023) 
 • Raport z eksperckich wizyt studyjnych nt. możliwości wykorzystania energii geotermalnej w wybranych miejscowościach w Polsce (2022–2023)  
 • Informacja i komunikacja (2020– 2024)  
 • Raport końcowy (2024)  
 • Zarządzanie Projektem (2020–2024) 

Partnerzy projektu

Lider Projektu
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
ul. Wybickiego 7A,
31-261 Kraków 
www.min-pan.krakow.pl

Orkustofnun – Krajowa Agencja Energii (NEA)

Grensásvegi 9,
108 Reykjavík, Islandia
www.orkustofnun.is

Operatorzy projektu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
https://www.gov.pl/web/nfosigw

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
https://www.gov.pl/web/klimat

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnejsprzyjającej integracji społecznej

Projekt KeyGeothermal jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014–2021
Program „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, Obszar programowy „Energia” Polska.

Operatorzy Programu: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, NFOŚiGW

COPYRIGHT 2021 EEA GRANTS | Design and coding by Brandobry