Projekt

Informacje ogólne

Projekt “Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej” (akr. KeyGeothermal) jest jednym z trzech  projektów predefiniowanych w Polsce zaplanowanych i uzgodnionych między stronami  na etapie negocjacji Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru  Gospodarczego na lata 2014–2021. Przyczyni  się do realizacji celów tego Programu.

Cel Projektu

 • Budowanie wiedzy kluczowych interesariuszy w Polsce na temat optymalnego wykorzystywania energii geotermalnej i zarządzania jej zasobami, zwłaszcza w niskoemisyjnym ciepłownictwie
 • Wzmocnienie rozwoju potencjału i metod opartych na wiedzy i wieloletnim doświadczeniu Islandii w zakresie geotermii – poprzez dzielenie się dobrymi metodami, praktykami i technologiami wspieranymi przez inicjatywy rządowe, mechanizmy finansowe i strategie zarządzania
 • Wkład do bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju niskoemisyjnego ciepłownictwa, zwiększania równości gospodarczej oraz społecznej dzięki dostarczaniu czystej energii i obniżaniu kosztów ogrzewania


Wkład do działań ukierunkowanych na ograniczanie zanieczyszczeń,  emisji CO2, a także łagodzenie zmian klimatycznych

Adresaci Projektu

Przedstawiciele kluczowych interesariuszy w Polsce od sektora publicznego do prywatnego:

 • Administracji różnych szczebli
 • Samorządów
 • Operatorów oraz inwestorów pracujących, realizowanych i planowanych ciepłowni oraz innych instalacji geotermalnych 
 • Beneficjentów rządowych programów wsparcia rozpoznania zasobów oraz wykorzystania energii geotermalnej w Polsce
 • Pionu geologicznego
 • Instytucji naukowo-badawczych
 • Usługodawców, konsultantów
 • Organizacji pozarządowych
 • Innych podmiotów z branży geotermalnej

 

Główne działania Projektu

 • Działania szkoleniowe w Polsce (2021–2023) 
 • Wizyty studyjne w Islandii (2021–2023) 
 • Eksperckie wizyty studyjne w wybranych miejscowościach w Polsce perspektywicznych dla rozwoju geotermii (2022–2023) 
 • Raport z eksperckich wizyt studyjnych nt. możliwości wykorzystania energii geotermalnej w wybranych miejscowościach w Polsce (2022–2023)  
 • Informacja i komunikacja (2020– 2024)  
 • Raport końcowy (2024)  
 • Zarządzanie Projektem (2020–2024) 

Partnerzy projektu

Lider Projektu
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
ul. Wybickiego 7A,
31-261 Kraków 
www.min-pan.krakow.pl

Orkustofnun – Krajowa Agencja Energii (NEA)

Grensásvegi 9,
108 Reykjavík, Islandia
www.orkustofnun.is

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnejsprzyjającej integracji społecznej

Projekt KeyGeothermal jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014–2021
Program „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, Obszar programowy „Energia” Polska.

Operatorzy Programu: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, NFOŚiGW

COPYRIGHT 2021 EEA GRANTS | Design and coding by Brandobry