Spotkanie otwierające

Energia geotermalna: Spotkanie otwierające Projekt szkoleniowy w Polsce dofinansowany przez MF EOG, 9.02.2021 r.

9 lutego b.r. odbyło się Spotkanie otwierające Projekt „Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej”. Jest to jeden z trzech projektów predefiniowanych dofinansowanych przez MF Europejskiego Obszaru Gospodarczego  w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, 2014-2021.

Projekt

Projekt jest adresowany do odbiorców z Polski i będzie realizowany do kwietnia 2024 r. przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz Krajową Agencję Energii Islandii (Orkustofnun). 

Celem Projektu jest budowanie wiedzy kluczowych interesariuszy w Polsce na temat energii geotermalnej, optymalnego wykorzystywania i zarządzania jej zasobami, zwłaszcza
w niskoemisyjnym ciepłownictwie. W szczególności:

  • Budowanie wiedzy kluczowych interesariuszy w Polsce nt. optymalnego wykorzystania energii geotermalnej i zarządzania jej zasobami, zwłaszcza w niskoemisyjnym ciepłownictwie, 
  • Wzmocnienie rozwoju potencjału i metod opartych na wiedzy i wieloletnim doświadczeniu Islandii w zakresie geotermii  – poprzez dzielenie się dobrymi  metodami, praktykami i technologiami wspieranymi przez inicjatywy rządowe, mechanizmy finansowe i strategie zarządzania
  • Wzrost bezpieczeństwa energetycznego, rozwój niskoemisyjnego ciepłownictwa, zwiększanie równości społecznej i gospodarczej dzięki dostarczaniu czystej energii
    i obniżaniu kosztów ogrzewania. Projekt wniesie też wkład do działań ukierunkowanych na ograniczanie zanieczyszczeń oraz  emisji CO2, a także łagodzenie zmian klimatycznych.

Główne działania Projektu obejmują budowanie potencjału, działania szkoleniowe w Polsce, wizyty studyjne w Islandii, eksperckie wizyty studyjne w wybranych miejscowościach
w Polsce perspektywiczne dla wykorzystania energii geotermalnej oraz raporty z tych wizyt, działania informacyjne i komunikacyjne dotyczące Projektu i Funduszy EOG.

Interesariuszami Projektu są przedstawiciele administracji różnych szczebli, samorządów, operatorzy istniejących i inwestorzy przyszłych ciepłowni geotermalnych, beneficjenci rządowych programów wsparcia, administracja geologiczna, instytucje badawcze, usługodawcy, konsultanci, inne podmioty z sektora geotermalnego.

Projekt jest elementem działań ukierunkowanych na rozwój  wykorzystania energii geotermalnej w Polsce. Będzie wspomagał działania inwestycyjne realizowane dzięki kilku publicznym programom wsparcia uruchamionym od 2016 roku. Dofinansowanie Projektu wynosi 3 835 062 zł  (ok. 900 000 euro).

Spotkanie otwierające – informacje o Projekcie oraz o naborach na projekty geotermalne w ramach MF EOG oraz Polska Geotermia Plus

The opening online event – the project and ongoing open EEA Grant geothermal calls

W Spotkaniu otwierającym (online) uczestniczyło ponad 70 osób, w tym wielu adresatów Projektu – przedstawiciele samorządów, operatorzy oraz inwestorzy ciepłowni geotermalnych, beneficjenci rządowych programów wsparcia geotermii, pracownicy pionu geologicznego, instytucji naukowo-badawczych, inne osoby z branży. Obecni byli też reprezentanci podmiotów z Islandii zainteresowanych współpracą ze stroną polską, reprezentanci Norwegii, Państwa–Darczyńcy NMF, a także przedstawiciele  Operatorów Programu EOG Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu: Ministerstwa Klimatu i Środowiska, NFOŚiGW, jak również Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

Otwarcie Projektu uświetnili Maria Erla Marelsdóttir – ambasador Islandii – Państwa Darczyńcy MF EOG w Polsce, Gerard Pokruszyński – ambasador Polski w Islandii, Adam Guibourgé-Czetwertyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Artur Sz. Michalski – Wiceprezes NFOŚiGW, Piotr Bogusz – Zastępca Dyrektora, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Edyta Kuźmińska i Maria Cholewińska z NFOŚiGW.

Ze strony partnerów Projektu prelegentami byli Krzysztof Galos – Dyrektor IGSMiE PAN
i Beata Kępińska – kierownik Projektu, a z Orkustofnun / NEA  Guðni A Jóhannesson – Dyrektor Generalny oraz Baldur Pétursson – koordynator Projektu ze strony islandzkiej.

Prelegenci podkreślili znaczenie Projektu, szczególnie |w świetle działań podejmowanych w Polsce dla rozwoju niskoemisyjnego ciepłownictwa geotermalnego. Wskazali, że otwiera on możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczeń Islandii oraz zacieśniania współpracy
w zakresie geotermii pomiędzy oboma krajami. 

W swoim wystąpieniu p. Adam Guibourgé-Czetwertyński wskazał, że Polska stoi przed wyzwaniem transformacji energetycznej, dąży do zwiększenia udziału OZE oraz poprawy jakości powietrza, a geotermia może odegrać dużą rolę w tym procesie.  

Z kolei p. Artur Sz. Michalski – wiceprezes NFOŚiGW podkreślił, że dla Polski kluczowe jest czyste powietrze i dorównanie pod tym względem innym krajom. Będzie temu służyć m.in. wykorzystywanie geotermii w ciepłownictwie, a inaugurowany Projekt będzie wspierać działania w tym zakresie.  

Pani Ambasador Islandii wyraziła przekonanie, że Projekt będzie bardzo pomocny zarówno dla podnoszenia wiedzy, jak i przyszłych inwestycji geotermalnych w Polsce. Wpisuje się w działania podejmowane dla łagodzenia zmian klimatu. Przykład Islandii wskazuje na znaczenie w tym względzie geotermii, dzięki której kraj ten zasadniczo zmniejszył emisje gazów cieplarnianych. Pani Ambasador wskazała też na wieloletnie dobre stosunki, jakie łączą Islandię i Polskę oraz na rolę grantów MF EOG w zacieśnianiu więzi z Polską, także
w obszarze geotermii. 

Pan Ambasador Polski wskazał natomiast, że Islandia jest światowym liderem w zakresie wykorzystywania geotermii jako ekologicznego, niezawodnego źródła energii. Jest ono jednym z filarów rozwoju gospodarczego, wysokiej jakości życia i zdrowia społeczeństwa tego kraju. Projekt pozwoli na przeniesienie niektórych z tych doświadczeń na polski grunt, a geotermia powinna być jednym z głównych obszarów współpracy polsko-islandzkiej.

W kolejnych wystąpieniach Edyta Kuźmińska i Maria Cholewińska (NFOŚiGW) podały informacje o trwających naborach na inwestycyjne projekty geotermalne w ramach programu MF EOG oraz programu Polska Geotermia Plus. Dyrektorzy i pracownicy instytucji – partnerów Projektu: IGSMiE PAN (Krzysztof Galos, Beata Kępińska) i Orkustofnun / NEA (Gudni A. Johannesson i Baldur Petursson) przedstawili ich działalność i doświadczenia w zakresie geotermii. Kulminacją Spotkania była informacja o Projekcie oraz możliwościach udziału w warsztatach szkoleniowych i wizytach studyjnych (Beata Kępińska). 

W opinii wielu uczestników Spotkania rozpoczynany Projekt jest bardzo obiecujący, m.in. dla interesariuszy którzy dopiero  zaczynają „przygodę z geotermią”, poszukują możliwości zdobywania koniecznej wiedzy w tym zakresie. Stąd też zainteresowanie planowanymi działaniami, w tym zwłaszcza szkoleniami i wizytami studyjnymi.

Program Spotkania oraz prezentacje są dostępne poniżej

Opr.
Beata Kępińska, Aleksandra Kasztelewicz (IGSMiE PAN, Polska)
Baldur Petursson (NEA / Orkustofnun, Islandia)

Więcej informacji o Projekcie: 

Beata Kępińska, IGSMiE PAN, kierownik Projektu, 
e-mail: bkepinska@interia.pl

Aleksandra Kasztelewicz, IGSMiE PAN,
e-mail: kasztelewicz@meeri.pl


Baldur Petursson, koordynator Projektu ze strony NEA,
e-mail:
baldur.petursson@os.is
www.os.is

Projekt „Budowanie zdolności kluczowych interesariuszy w obszarze energii geotermalnej” jest dofinansowany przez MF Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. Dofinansowanie Projektu wyniesie 3 835 062 mln zł

 

Wydarzenia

Sprawdź wszystkie wydarzenia

Partnerzy projektu

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnejsprzyjającej integracji społecznej

Projekt KeyGeothermal jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014–2021
Program „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, Obszar programowy „Energia” Polska.

Operatorzy Programu: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, NFOŚiGW

COPYRIGHT 2021 EEA GRANTS | Design and coding by Brandobry