Warsztaty KeyGeothermal podczas VIII OKG, 30.11.2023, Kraków

Najnowsze działania Projektu MF EOG „Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej” podczas VIII Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego 2023:

Sesja posterowa  VIII Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego, 29 – 30 listopada 2023

Międzynarodowe Warsztaty „Ciepłownictwo geotermalne w Islandii i w Polsce – wymiana doświadczeń i propozycji”, 30 listopada 2023

Najnowsze działania Projektu MF EOG „Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej” (KeyGeothermal) miały miejsce w dniach 29–30 listopada 2023 r. w Krakowie podczas VIII Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego, jako realizacja zaplanowanych w Projekcie działań. Kongres jest głównym i cyklicznym wydarzeniem branży geotermalnej w Polsce. Projekt był prezentowany podczas sesji posterowej Kongresu, a także podczas Międzynarodowych Warsztatów.  

Więcej informacji o tych wydarzeniach przedstawiamy poniżej.

Sesja posterowa VIII Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego:

Projekt KeyGeothermal zaprezentowano podczas sesji posterowej Kongresu w dniach 29 i 30 listopada 2023. Jego tematyka oraz dotychczasowe osiągnięcia, jak również granty MF EOG,  cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników Kongresu, a Pani Magdalena Tyszer (IGSMiE PAN) – prezentująca Projekt w imieniu zespołu autorskiego, udzielała wielu szczegółowych informacji i odpowiedzi. Opracowano także rozszerzony abstrakt pt. „Specjalistyczna wiedza i przykłady dobrych praktyk – wkład Projektu MF EOG Keygeothermal do rozwoju ciepłownictwa geotermalnego w Polsce (autorzy: B. Kępińska, A. Kasztelewicz, M. Miecznik, L. Pająk, B.  Bielec,  W. Bujakowski, B. Petursson, K. Pierzchała, B. Tomaszewska, M. Tyszer), który zamieszczono w Książce rozszerzonych abstraktów VIII OKG, w języku polskim i angielskim.

Do pobrania: Program Kongresu (pobierz), poster (pobierz), Książka rozszerzonych abstraktów VIII OKG (pobierz)

 

Międzynarodowe Warsztaty „Ciepłownictwo geotermalne w Islandii i w Polsce – wymiana doświadczeń i propozycji”.

Warsztaty odbyły się 30 listopada 2023 r. jako jedno z wydarzeń plenarnych Kongresu. Wzięło w nich udział ponad 50 osób. Celem Warsztatów było upowszechnienie wybranych tematów realizowanych w ramach Projektu, a które są ważne i przydatne także dla szerszego grona osób i podmiotów zaangażowanych w badania i rozwój zagospodarowania geotermii w Polsce, z których wiele było reprezentowanych podczas Kongresu. 

Warsztaty otworzył list skierowany do uczestników przez JE Pana Hannesa Heimissona – ambasadora Islandii w Polsce pt. ”Perspektywy współpracy islandzko–polskiej w zakresie energii geotermalnej i energii” odczytany przez Aleksandrę Kasztelewicz (IGSMiE PAN). W liście znalazły się m.in. takie słowa: „Dzisiejsze Warsztaty, poświęcone ciepłownictwu geotermalnemu w Islandii i Polsce, stanowią cenną platformę do dyskusji i współpracy w celu optymalizacji stosowania energii geotermalnej i ciepłownictwa. Ten wspólny wysiłek może przyczynić się nie tylko do łagodzenia zmian klimatu, ale także do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i korzyści gospodarczych w Polsce […] Istnieją ogromne możliwości współpracy między naszymi dwoma narodami w zakresie OZE, inicjatyw środowiskowych i działań na rzecz klimatu. Postrzegamy tę współpracę nie tylko jako rozwijającą się, ale także mającą potencjał do dalszego rozwoju”.  

Tematyka tak rozpoczętych Warsztatów obejmowała główne działania i dotychczasowe rezultaty Projektu (mówiła o nich Beata Kępińska – kierownik Projektu, IGSMiE PAN); Wskazanie na kilka głównych wniosków dla Polski wynikających z wieloletniego funkcjonowania ciepłownictwa geotermalnego na Islandii (Oskar P. Einarsson – Krajowa Agencjq Energii Islandii); Propozycję Parków zasobów geotermalnych – jako jednej z metod wszechstronnego, nowoczesnego i atrakcyjnego wykorzystywania zasobów geotermalnych na przykładzie Islandii (Baldur Petursson – Krajowa Agencja Energii Islandii); Przedstawienie zastosowania narzędzia U4Gecalc dla ekonomicznej i ekologicznej oceny efektów działań termomodernizacyjnych podejmowanych przez końcowego użytkownika w geotermalnym systemie ciepłowniczym – z jednoczesnym wskazaniem na synergię i wartość dodaną projektów EEA i Norway Grants Fund for Regional Cooperation (projektów KeyGeothermal oraz User4GeoEnergy; co przedstawił Leszek Pająk (IGSMiE PAN), który także prowadził Warsztaty. Całość zakończyła dyskusja z udziałem uczestników. 

Do pobrania: Program Warsztatów (pobierz), pełny tekst listu (pobierz), oraz referaty prezentowane podczas Warsztatów (pobierz). 

Prezentacja Projektu jako posteru, w Książce rozszerzonych abstraktów (przekazanej w formie elektronicznej wszystkim uczestnikom Kongresu – ponad 120 osobom) oraz Międzynarodowe Warsztaty podczas VIII Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego 2023 były kolejnymi ważnymi wydarzeniami Projektu EOG KeyGeothermal, które przyczyniły się do szerszej popularyzacji jego tematyki i osiągniętych dotychczas rezultatów oraz do budowania wiedzy i akceptacji dla geotermii, zgodnie z celami Programu  MF EOG „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, w ramach którego realizowany jest Projekt KeyGeothermal. Projekt promowany był także za pomocą roll’upu oraz ulotek informacyjnych, które były przekazane wszystkim uczestnikom w zestawie materiałów kongresowych.   

Autorzy zdjęć: Aleksandra Kasztelewicz, Beata Kępińska, (IGSMiE PAN), Marek Partyka (GlobEnergia) 

Wydarzenia

Sprawdź wszystkie wydarzenia

Partnerzy projektu

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnejsprzyjającej integracji społecznej

Projekt KeyGeothermal jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014–2021
Program „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, Obszar programowy „Energia” Polska.

Operatorzy Programu: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, NFOŚiGW

COPYRIGHT 2021 EEA GRANTS | Design and coding by Brandobry