Działania szkoleniowe w Polsce, 18-20 maja 2022 r. (1. runda) 

Energia geotermalna: Działania szkoleniowe w Polsce w ramach Projektu „Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej”, 18-20 maja 2022 r.

W dniach 18-20 maja b.r. odbyły się Działania szkoleniowe w Polsce w ramach Projektu „Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej”. Jest to jeden z trzech projektów predefiniowanych dofinansowanych przez MF Europejskiego Obszaru Gospodarczego w Programie Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, 2014–2021. Projekt jest realizowany przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (IGSMiE PAN) oraz Krajową Agencję Energii Islandii (NEA / Orkustofnun). (więcej informacji o Projekcie można uzyskać na stronie: keygeothermal.pl). Projekt rozpoczął się w październiku 2020 r. i będzie realizowany do kwietnia 2024 r. Spotkanie otwierające odbyło się w formie online w lutym 2021 r. (https://keygeothermal.pl/spotkanie-otwierajace/). Wymienione Działania obejmowały wykłady w dniach 18 i 19 maja 2022 r. w  Warszawie oraz wizyty techniczne 20 maja 2022 r. w geotermalnych instalacjach dobrych praktyk w Mszczonowie i we Wręczy. 

Program wykładów przygotowali specjaliści z Polski oraz z Islandii. Obejmował on szerokie spektrum tematyczne związane z ciepłownictwem geotermalnym Uwzględniał m.in. zagadnienia oraz informacje, które posłużyły niwelowaniu wcześniej zidentyfikowanych luk w  wiedzy wśród głównych interesariuszy z sektora geotermii w Polsce (https://keygeothermal.pl/szkolenia-i-wizyty-studyjne/warsztaty-szkoleniowe-w-polsce/). Wykładowcami byli specjaliści z NEA, IGSMiE PAN, a także przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, NFOŚiGW i zaproszeni eksperci zewnętrzni. Program wizyt technicznych przygotowano we współpracy z przedstawicielami odwiedzanych miejscowości, instalacji i obiektów (https://keygeothermal.pl/szkolenia-i-wizyty-studyjne/warsztaty-szkoleniowe-w-polsce/). Wizyty techniczne obejmowały instalacje geotermalne w Mszczonowie – ciepłownię, ujęcie wódy geotermalnej (otwór Mszczonów IG-1), które należą do Geotermii Mazowieckiej S.A., a także Termy Mszczonowskie i Centrum nurkowe Deepspot (jeden z najgłębszych obiektów tego typu na świecie). Zwiedzono również Suntago Park of Poland we Wręczy (zasilany wodą i energią geotermalną) – jedno z największych centrów rekreacyjnych w Europie – i zapoznano się z jego niektórymi instalacjami technologicznymi. Wizyty rozpoczęły się od bardzo interesującego spotkania z Burmistrzem Mszczonowa, Wiceburmistrzem Sochaczewa (gdzie w realizacji jest inwestycja ukierunkowana na włączenie energii geotermalnej do miejskiej sieci c.o.), z Prezesem Geotermii Mazowieckiej S.A. Znaczącym elementem wizyty była także prelekcja Pani dr Katarzyny Kurek nt. wpływu wykorzystania zasobów geotermalnych na rozwój gospodarczy gmin i lokalnej przedsiębiorczości. Także podczas zwiedzania innych wymienionych instalacji i obiektów ich przedstawiciele przekazali wiele bardzo interesujących informacji i objaśnień. 

W Działaniach szkoleniowych uczestniczyło około 40 osób. Reprezentowały one beneficjentów rządowych programów wsparcia rozwoju geotermii, przedsiębiorstwa ciepłownicze, miejscowości i gminy zainteresowane ciepłownictwem geotermalnym, firmy energetyczne, służbę geologiczną, przedstawicieli świata nauki, firmy usługowe. O roli Działań szkoleniowych (i całego Projektu) jako wsparcia dla działań inwestycyjnych ukierunkowanych na szerszy rozwój wykorzystania geotermii w Polsce świadczyła m.in. obecność przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – operatorów Programu MF EOG Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, w ramach którego realizowany jest przedmiotowy Projekt i relacjonowane Działania.  

Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem (napłynęło znacznie więcej zgłoszeń niż było miejsc), stąd też można spodziewać się, że tak też będzie w przypadku następnej analogicznej rundy planowanej w 2023 r. 

Uczestnikom zostały przekazane materiały szkoleniowe (streszczenia poszczególnych wykładów, prezentacje) oraz obszerny podręcznik w jęz. polskim. Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzymał certyfikat uczestnictwa.

Stojące na wysokim poziomie merytorycznym wykłady, wizyty techniczne oraz aktywny udział uczestników przyczyniły się do sukcesu 1. rundy Działań szkoleniowych. Przekazane przez uczestników uwagi i opinie posłużą udoskonaleniu następnej rundy Działań planowanej na rok 2023, aby jeszcze lepiej odpowiedzieć na potrzeby uzupełnienia istniejących luk i poprawić obecny stan wiedzy na temat ciepłownictwa geotermalnego wśród polskich interesariuszy i przyczynić się do optymalnej realizacji inwestycji w tym zakresie, a następnie ich prawidłowego funkcjonowania.  

Działania szkoleniowe przysłużyły się także wymianie doświadczeń oraz informacji
w zakresie ciepłownictwa geotermalnego i innych zastosowań między stroną polską
i islandzką, zacieśnieniu wzajemnej współpracy i kontaktów, co również należy do ważnych celów Projektu i Programu MF EOG.

Polskie instalacje, doświadczenia i rozwiązania spotkały się z zainteresowaniem i uznaniem ekspertów z Islandii. Poznanie dobrych praktyk ciepłownictwa geotermalnego oraz innych wybranych zastosowań geotermii na Islandii, aspekty związane z rolą państwa, nowoczesnym zarządzaniem, ekonomiką, efektywnością energetyczną w geotermii w tym kraju będą natomiast w centrum uwagi Wizyt studyjnych na Islandii planowanych we wrześniu 2022 r. oraz w 2023 r.  

Pozytywne opinie przekazywane przez uczestników Działań, a także przedstawicieli operatorów Programu MF EOG Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, cieszą nas i motywują do dalszej pracy. Niezwykle cennym jest bowiem gromadzenie różnorodnych środowisk wokół tematu ciepłownictwa geotermalnego  oraz wymiana opinii i doświadczeń, co miało miejsce w czasie wykładów i wizyt technicznych. Dzięki temu realizacja Projektu przyczynia się do budowania sieci współpracy oraz nawiązywania kontaktów.

Podziękowania

Partnerzy Projektu bardzo dziękują wszystkim osobom i instytucjom za współpracę, wkład
w przygotowanie materiałów szkoleniowych, podręcznika, organizację i przebieg wykładów,  wizyt technicznych, wszelką życzliwą pomoc, zainteresowanie i dobrą  atmosferę podczas Działań szkoleniowych w Polsce w ramach Projektu EOG „Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie geotermalnej” w dniach 18–20 maja 2022 r. Podziękowania kierują także do uczestników. Udane Działania szkoleniowe to efekt naszej dobrej współpracy i wielorakiego zaangażowania. 

Działamy dalej!

Wydarzenia

Sprawdź wszystkie wydarzenia

Partnerzy projektu

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnejsprzyjającej integracji społecznej

Projekt KeyGeothermal jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014–2021
Program „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, Obszar programowy „Energia” Polska.

Operatorzy Programu: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, NFOŚiGW

COPYRIGHT 2021 EEA GRANTS | Design and coding by Brandobry