Wizyty studyjne w Islandii

Wizyta studyjna w Islandii, 26 – 30 września 2022 r. w ramach Projektu EOG KeyGeothermal 

Zbliża się zaplanowana na 26 – 30 września 2022 r. wizyta studyjna w Islandii. Weźmie w niej udział 25 uczestników zaproszonych spośród osób, które uczestniczyły w warsztatach szkoleniowych w Polsce w maju b.r. W wizycie będą im towarzyszyć specjaliści z zespołu IGSMiE PAN oraz Krajowej Agencji Energii Islandii. W programie przewidywane są m.in. seminarium wprowadzające, match-making, wizyty w instalacjach geotermalnego ciepłownictwa sieciowego oraz w innych wybranych obiektach stosujących energię i wody geotermalne.

Trwają prace organizacyjne nad Wizytą prowadzone przez Krajową Agencję Energii Islandii oraz IGSMiE PAN.

Następna runda Wizyty studyjnej w Islandii jest planowana na rok 2023.

Program ramowy Wizyty studyjnej w Islandii, 2022 r.

 • Wprowadzenie do wizyt studyjnych,
  (warunki geotermalne Islandii, rola geotermii w zeroemisyjnej energetyce i zrównoważonej
  gospodarce państwa. Przegląd sposobów wykorzystania geotermii na Islandii (w tym
  adekwatnych dla warunków polskich), aspekty energetyczne, ekologiczne, ekonomiczne,
  społeczne, in. Wybrane sposoby organizacji, finansowania i zarządzania projektami
  geotermalnymi. Przedstawienie ogólne planowanych wizytowanych instalacji,
 • Optymalna eksploatacja i wykorzystanie energii geotermalnej w ciepłownictwie –
  przykłady instalacji odpowiednie dla warunków polskich
  (Instalacje sieciowe, indywidualne, ich warunki i parametry złożowe, metody eksploatacji,
  technologie, aspekty energetyczne, ekologiczne, ekonomiczne, społeczne, zarządzanie
  projektami, sposoby wsparcia, in.),
 • Wykorzystanie energii geotermalnej w rolnictwie, hodowlach wodnych, przetwórstwie
  rolno-spożywczym – przykłady instalacji odpowiednie dla warunków polskich
  (warunki i parametry złożowe, metody eksploatacji, technologie, aspekty energetyczne,
  ekologiczne, ekonomiczne, społeczne, in.),
 • Inne wybrane sposoby wykorzystania energii geotermalnej perspektywiczne dla ich rozwoju
  w Polsce (m.in. biotechnologie, utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych, rekreacja,
  balneoterapia, inne (warunki i parametry złożowe, optymalne metody eksploatacji, technologie,
  aspekty energetyczne, ekologiczne, ekonomiczne, społeczne, inne),
 • Informacja ze strony polskich uczestników nt. geotermii w Polsce, planów, perspektyw
  w miejscowościach, z których będą pochodzić uczestnicy,
  o Spotkania i dyskusje robocze uczestników wizyt z przedstawicielami strony islandzkiej
  (partnera NEA, operatorami i pracownikami wizytowanych obiektów, in.), nawiązywanie
  kontaktów.

 

Wizyta będzie ukierunkowana na zastosowania geotermii w ciepłownictwie (energetyce), rozwiązania efektywne energetycznie i ekonomicznie, nowoczesne zeroemisyjne technologie, in. (istotne  dla interesariuszy i warunków polskich).

Uczestnicy otrzymają materiały informacyjne.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnejsprzyjającej integracji społecznej

Projekt KeyGeothermal jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014–2021
Program „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, Obszar programowy „Energia” Polska.

Operatorzy Programu: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, NFOŚiGW

COPYRIGHT 2021 EEA GRANTS | Design and coding by Brandobry