Wizyty studyjne w Islandii

Wizyta studyjna w Islandii w 2022 r. w ramach Projektu EOG „Budowanie zdolności kluczowych
zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej” jest planowana w terminie 26 – 30
września 2022 r.

Do udziału w tej Wizycie organizatorzy zaprosili imiennie ok. 25 osób spośród uczestników Działań
szkoleniowych w Polsce w maju 2022 r., którzy wyrazili zainteresowanie udziałem w tej Wizycie.
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, niestety nie wszystkie osoby będą mogły wziąć w niej udział
w 2022 r., taka możliwość istnieje w przypadku wizyty planowanej w 2023 r.

Partnerzy Projektu pracują obecnie nad stroną organizacyjną Wizyty.

W sprawach niezbędnych szczegółów będą się kontaktować bezpośrednio z uczestnikami Wizyty.

Ramowy program Wizyty studyjnej w Islandii w 2022 r. podajemy poniżej.

Jego zaktualizowana wersja będzie dostępna w terminie późniejszym.

Program ramowy Wizyty studyjnej w Islandii, 2022 r.

 • Wprowadzenie do wizyt studyjnych,
  (warunki geotermalne Islandii, rola geotermii w zeroemisyjnej energetyce i zrównoważonej
  gospodarce państwa. Przegląd sposobów wykorzystania geotermii na Islandii (w tym
  adekwatnych dla warunków polskich), aspekty energetyczne, ekologiczne, ekonomiczne,
  społeczne, in. Wybrane sposoby organizacji, finansowania i zarządzania projektami
  geotermalnymi. Przedstawienie ogólne planowanych wizytowanych instalacji,
 • Optymalna eksploatacja i wykorzystanie energii geotermalnej w ciepłownictwie –
  przykłady instalacji odpowiednie dla warunków polskich
  (Instalacje sieciowe, indywidualne, ich warunki i parametry złożowe, metody eksploatacji,
  technologie, aspekty energetyczne, ekologiczne, ekonomiczne, społeczne, zarządzanie
  projektami, sposoby wsparcia, in.),
 • Wykorzystanie energii geotermalnej w rolnictwie, hodowlach wodnych, przetwórstwie
  rolno-spożywczym – przykłady instalacji odpowiednie dla warunków polskich
  (warunki i parametry złożowe, metody eksploatacji, technologie, aspekty energetyczne,
  ekologiczne, ekonomiczne, społeczne, in.),
 • Inne wybrane sposoby wykorzystania energii geotermalnej perspektywiczne dla ich rozwoju
  w Polsce (m.in. biotechnologie, utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych, rekreacja,
  balneoterapia, inne (warunki i parametry złożowe, optymalne metody eksploatacji, technologie,
  aspekty energetyczne, ekologiczne, ekonomiczne, społeczne, inne),
 • Informacja ze strony polskich uczestników nt. geotermii w Polsce, planów, perspektyw
  w miejscowościach, z których będą pochodzić uczestnicy,
  o Spotkania i dyskusje robocze uczestników wizyt z przedstawicielami strony islandzkiej
  (partnera NEA, operatorami i pracownikami wizytowanych obiektów, in.), nawiązywanie
  kontaktów.

 

Wizyta będzie ukierunkowana na zastosowania geotermii w ciepłownictwie (energetyce), rozwiązania efektywne energetycznie i ekonomicznie, nowoczesne zeroemisyjne technologie, in. (istotne  dla interesariuszy i warunków polskich).

Uczestnicy otrzymają materiały informacyjne.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnejsprzyjającej integracji społecznej

Projekt KeyGeothermal jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014–2021
Program „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, Obszar programowy „Energia” Polska.

Operatorzy Programu: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, NFOŚiGW

COPYRIGHT 2021 EEA GRANTS | Design and coding by Brandobry