Wizyty studyjne w Islandii

Wizyta studyjna w Islandii, 25 – 29 września 2023 r. w ramach Projektu EOG KeyGeothermal

Zbliża się zaplanowana na 25 – 29 września 2023 r. wizyta studyjna w Islandii. W drugiej rundzie weźmie w niej udział 27 uczestników zaproszonych spośród osób, które uczestniczyły w warsztatach szkoleniowych w Polsce w kwietniu b.r. W wizycie będą im towarzyszyć specjaliści z zespołu IGSMiE PAN oraz Krajowej Agencji Energii Islandii. W programie przewidywane są m.in. seminarium wprowadzające, match-making, wizyty w instalacjach geotermalnego ciepłownictwa sieciowego oraz w innych wybranych obiektach stosujących energię i wody geotermalne. 

Trwają prace organizacyjne nad Wizytą prowadzone przez Krajową Agencję Energii Islandii oraz IGSMiE PAN.

Program ramowy Wizyty studyjnej w Islandii, 2023 r.

 • Wprowadzenie do wizyt studyjnych, (warunki geotermalne Islandii, rola geotermii w zeroemisyjnej energetyce i zrównoważonej gospodarce państwa. Przegląd sposobów wykorzystania geotermii na Islandii (w tym
  adekwatnych dla warunków polskich), aspekty energetyczne, ekologiczne, ekonomiczne, społeczne, in. Wybrane sposoby organizacji, finansowania i zarządzania projektami geotermalnymi. Przedstawienie ogólne planowanych wizytowanych instalacji,
 • Optymalna eksploatacja i wykorzystanie energii geotermalnej w ciepłownictwie – przykłady instalacji odpowiednie dla warunków polskich (Instalacje sieciowe, indywidualne, ich warunki i parametry złożowe, metody
  eksploatacji, technologie, aspekty energetyczne, ekologiczne, ekonomiczne, społeczne, zarządzanie projektami, sposoby wsparcia, in.),
 • Wykorzystanie energii geotermalnej w rolnictwie, hodowlach wodnych, przetwórstwie rolno-spożywczym – przykłady instalacji odpowiednie dla warunków polskich (warunki i parametry złożowe, metody eksploatacji, technologie, aspekty energetyczne, ekologiczne, ekonomiczne, społeczne, in.),
 • Inne wybrane sposoby wykorzystania energii geotermalnej perspektywiczne dla ich rozwoju w Polsce (m.in. biotechnologie, utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych, rekreacja, balneoterapia, inne (warunki i parametry złożowe, optymalne metody eksploatacji, technologie, aspekty energetyczne, ekologiczne, ekonomiczne, społeczne, inne),
 • Informacja ze strony polskich uczestników nt. geotermii w Polsce, planów, perspektyw w miejscowościach, z których będą pochodzić uczestnicy, o Spotkania i dyskusje robocze uczestników wizyt z przedstawicielami strony
  islandzkiej (partnera NEA, operatorami i pracownikami wizytowanych obiektów, in.), nawiązywanie kontaktów.


Wizyta będzie ukierunkowana na zastosowania geotermii w ciepłownictwie (energetyce), rozwiązania efektywne energetycznie i ekonomicznie, nowoczesne zeroemisyjne technologie, in. (istotne  dla interesariuszy i warunków polskich). 

Uczestnicy otrzymają materiały informacyjne.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnejsprzyjającej integracji społecznej

Projekt KeyGeothermal jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014–2021
Program „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, Obszar programowy „Energia” Polska.

Operatorzy Programu: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, NFOŚiGW

COPYRIGHT 2021 EEA GRANTS | Design and coding by Brandobry