Warsztaty szkoleniowe w Polsce

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 marca 2022 r.

Zapraszamy do udziału w Warsztatach szkoleniowych w Polsce w 2022 r.

  • Warsztaty będą trwać 3 dni. W 2022 i 2023 r. przewidywane są formy stacjonarne (2 dni wykładów i innych form zajęć, 1 dzień wizyty technicznej do wybranej instalacji geotermalnej).
  • miejsce Warsztatów stacjonarnych w 2022 r.: Warszawa, z wyjazdową wizytą techniczną do wybranych instalacji geotermalnych. 
  • Wykładowcami będą specjaliści z Islandii i z Polski. 
  • Warsztaty będą prowadzone w językach angielskim i polskim, z tłumaczeniem symultanicznym. 
  • Udział w Warsztatach szkoleniowych jest bezpłatny dla uczestników. Organizator zapewnia podczas Warsztatów zakwaterowanie, wyżywienie oraz tłumaczenia, materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa.
  • Ostateczną decyzję w sprawie zakwalifikowania do udziału w Warsztatach będzie podejmować lider Projektu.

Przewidywany program szkolenia
18 – 20 maja 2022 r.

Godz. Temat
09.00

Wydarzenie otwierające Działania szkoleniowe w Polsce   

– Powitanie, wprowadzenie do Projektu i działań szkoleniowych
– Wystąpienia przedstawicieli kierownictw MKiŚ oraz NFOŚiGW –
  operatorów Programu MF EOG Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu 
– Wkład Projektu do realizacji celów MF EOG, Program Środowisko,
  Energia i Zmiany Klimatu 
– Informacje organizacyjne

9.50 Przerwa
10.10 Wprowadzenie do tematyki działań szkoleniowych w Polsce
– Działania ministra właściwego ds. środowiska dla rozwoju geotermii
  w Polsce
– Finansowanie otworów I inwestycji geotermalnych w Polsce

– Ciepłownictwo sieciowe w Polsce

– Geotermalne ciepłownictwo sieciowe w Polsce – możliwości i wyzwania
– Geotermalne ciepłownictwo sieciowe w Islandii – możliwości i wyzwania  

11.40Wprowadzenie do energii geotermalnej 
12.10Obiad 
Energia geotermalna w ciepłownictwie sieciowym – Islandia. Doświadczenia, technologie, dobre praktyki
13.00Administracja publiczna na rzecz energii geotermalnej
– Zasady proceduralne. Jak ponownie przemyśleć rolę rządu.   
  Pokonywanie barier w rozwoju geotermii

Optymalne metody zrównoważonej eksploatacji energii geotermalnej w ciepłownictwie sieciowym

– Rozwój geotermii na Islandii i wnioski płynące dla drogi ku 
  społeczeństwu o zrównoważonej gospodarce energetycznej

14.10

 

Najlepsze praktyki geotermalnego ciepłownictwa sieciowego
w zakresie zarządzania oraz inżynierii     

– Typowe wyzwania w eksploatacji geotermalnych otworów i systemów  
  grzewczych
– Dobór pomp ciepła i kotłów szczytowych – moc i roczne
  zapotrzebowanie na energię 

– Postępowanie z gazem nieskraplającym się zawartym w płynie
  geotermalnym 

– Korozja, skaling, spadek wydajności i  chłonności otworów oraz
  instalacji geotermalnych. Przyczyny, sposoby ograniczania 

15.40 Przerwa 
16.00

– Ciepłownictwo geotermalne – korzyści środowiskowe i klimatyczne w skali lokalnej i globalnej 

– Przykładowe zastosowania energii geotermalnej w zeroemisyjnym 
  ciepłownictwie w Islandii jako najlepsze praktyki dla Polski, cz. I 

17.20 – 18.00– Pytania i odpowiedzi, dyskusja
– Podsumowanie 1. Dnia działań szkoleniowych 
19.00Kolacja 
 Nocleg w hotelu Arche, ul. Geologiczna 4, Warszawa
Energia geotermalna w ciepłownictwie sieciowym – Islandia. Doświadczenia, technologie, dobre praktyki, cd.
09.00Najlepsze praktyki geotermalnego ciepłownictwa sieciowego
w zakresie zarządzania oraz inżynierii, cd.      – Przykładowe zastosowania energii geotermalnej w zeroemisyjnym
  ciepłownictwie w Islandii jako najlepsze praktyki dla Polski, cz. II

09.40

 

– Energia geotermalna w islandzkiej polityce energetycznej –
  ekonomiczna i klimatyczna wartość zasobów geotermalnych. 
  Parki zasobów i klastry geotermalne – studium przypadku z Islandii
10.25Przerwa 
Energia geotermalna w ciepłownictwie sieciowym – Polska. Doświadczenia, technologie, dobre praktyki
10.45

Zasoby geotermalne w Polsce 

Przegląd wykorzystania energii geotermalnej w Polsce oraz perspektywy dalszego rozwoju 

11.45

 

Organizacja i prowadzenie projektów geotermalnych w Polsce – aspekty formalne i prawne
12.15Obiad 
13.15Charakterystyka geotermalnego źródła energii i wpływ poszczególnych elementów systemu geotermalnego na efektywność jego pracy
14.15 Przykłady geotermalnego ciepłownictwa sieciowego
w Polsce dla dalszego pomyślnego rozwoju   Rekonstrukcje i adaptacje nieużytkowanych i negatywnych otworów wiertniczych dla potrzeb geotermii w Polsce –  doświadczenia
i perspektywy
Innowacyjne zastosowania geotermii w Islandii i w Polsce  – krótki przegląd
15.25– Innowacyjne zastosowania geotermii – przykłady z Islandii
– Kierunki innowacyjnych zastosowań energii geotermalnej – przykłady
  z Polski
16.25Przerwa 
16.45 – 17.45  

– Pytania i odpowiedzi  

– Dyskusja nt. zastosowań geotermii w ciepłownictwie sieciowym,
  perspektyw rozwoju, roli w niskoemisyjnej gospodarce, ochronie klimatu
  w Islandii i w Polsce. Możliwości współpracy polsko-islandzkiej
  w dziedzinie geotermii
–  Opinie uczestników, podsumowanie 
– Wręczenie Certyfikatów uczestnictwa
– Zakończenie 1. I 2. dnia  Działań szkoleniowych 

19.00 Kolacja 
 Nocleg w hotelu 
09.00  Wprowadzenie do wizyty technicznej (sala konferencyjna w hotelu Arche)
10.15  Przejazd autokarem do instalacji geotermalnej w Mszczonowie 
11.30 Spotkanie z przedstawicielami Zarządów Miasta Mszczonowa, Sochaczewa, Geotermii Mazowieckiej SA (sala konferencyjna Mszczonowskiego Domu Kultury)
12.30  Wizyta w Zakładzie geotermalnym ZG-1 Mszczonów, przy ujęciu geotermalnym IG-1 i w Termach Mszczonów
14.00 Obiad (restauracja “Panorama” w Mszczonowie)
15.30  Wizyta w kompleksie rekreacyjnym „Suntago”
16.15   Powrót autokarem do hotelu Arche ul. Geologiczna 4 w Warszawie (przyjazd ok. 17.30) Koniec programu Działań szkoleniowych dla uczestników 
18.30 – 19.15  Spotkanie zarządzające Projektu 
19.30  Kolacja (partnerzy Projektu), nocleg 

Informacja o warsztatach

Plik do pobrania

Formularz zgłoszeniowy
Warsztaty szkoleniowe w Polsce, 2022 r.

Instytucja zatrudniająca

Prosimy zaznaczyć jedną z poniższych opcji. Udział w wizycie studyjnej w Islandii – po wcześniejszym udziale w Warsztatach szkoleniowych w Polsce w dn. 18-20.05. 2022 r. lub w Warsztatach szkoleniowych w Polsce w 2023 r. – Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny w terminie późniejszym)

Maksymalnie 17 osób w jednej wizycie – decyduje kolejność zgłoszeń i Organizator

Warsztaty szkoleniowe w Polsce w 2023 r. – nabór i Formularz zgłoszeniowy będzie ogłoszony w terminie
późniejszym

Klauzula ogólna:

  1. IGSMiE PAN oraz Krajowa Agencja Energii Islandii (NEA / Orkustofnun) zastrzegają sobie prawo do zmiany podanych terminów i form Warsztatów szkoleniowych w Polsce, Wizyt studyjnych w Islandii, a nawet ich całkowitego odwołania, w zależności od rozwoju sytuacji pandemicznej covid-19 i ewentualnych innych zdarzeń o znamionach siły wyższej w Polsce, Islandii, Unii Europejskiej, a także związanych z nimi przepisów krajowych oraz innych rozporządzeń, zasad i decyzji, które są lub mogą być wprowadzane w 2022 – 2024 r. przez Polskę, Islandię, Unię Europejską lub inne podmioty (w tym m.in. firmy transportowe, firmy turystyczne, firmy świadczące usługi hotelarskie, kateringowe, tłumaczeniowe, techniczne, inne usługi niezbędne do realizacji działań w ramach Warsztatów szkoleniowych w Polsce i Wizyt studyjnych w Islandii.
  2. Organizatorzy będą kontaktować się z osobami zakwalifikowanymi do udziału w Warsztatach szkoleniowych w Polsce, a także wizyt studyjnych w Islandii, w sprawie szczegółów dotyczących tego udziału.

Obowiązek informacyjny:

W związku z realizacją niniejszych działań strony będące administratorami danych osobowych, powierzają sobie wzajemnie, zgodnie z regulacjami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. EUL. 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) zwanej dalej ustawą, przetwarzanie danych osobowych, wskazanych w niniejszej umowie i w dokumentach przekazanych w związku z jej realizacją. Przetwarzanie danych, tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu, możliwe jest wyłącznie w celu wykonania niniejszej umowy, w niezbędnym zakresie, w sposób zgodny z RODO i ustawą. W szczególności w związku z przetwarzaniem przekazanych danych osobowych, Strony zobowiązane są do zapewnienia ich ochrony w czasie trwania niniejszej umowy i po jej zakończeniu.

Administratorem Państwa danych osobowych po stronie Organizatora jest Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN z siedzibą w Krakowie przy ul. Wybickiego 7A. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy. Dane osobowe zostały podane dobrowolnie. Stronie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia. Stronie przysługuje prawo skargi do UODO (Warszawa, ul. Stawki 2). Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych poprzez przesłanie wiadomości na adres: inspektorODO@min-pan.krakow.pl, niemniej wycofanie zgody równoznaczne jest z brakiem możliwości realizacji umowy. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie upoważnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa. (Zgodnie z: Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.)

Partnerzy projektu

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnejsprzyjającej integracji społecznej

Projekt KeyGeothermal jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014–2021
Program „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, Obszar programowy „Energia” Polska.

Operatorzy Programu: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, NFOŚiGW

COPYRIGHT 2021 EEA GRANTS | Design and coding by Brandobry