Eksperckie wizyty studyjne w Polsce, 14-18 listopada 2022 r.

W dniach 14-18.11.2022 r. odbyły się Eksperckie wizyty studyjne w Polsce w ramach Projektu MF EOG „Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej” (akr. KeyGeothermal).

Projekt jest realizowany przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz Krajową Agencję Energii Islandii (keygeothermal.pl). Wśród ekspertów byli członkowie zespołów wymienionych instytucji z Islandii i Polski.

W centrum zainteresowania były Konin i Chochołów – miejscowości perspektywiczne dla wykorzystania energii geotermalnej w ciepłownictwie. Gospodarzami wizyt było Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Koninie (MPEC-Konin Sp. z o.o.) oraz Chochołowskie Termy.

W Koninie wykonano w ubiegłych latach otwór geotermalny, trwa wiercenie drugiego (razem będą stanowić tzw. dublet), w trakcie budowy jest ciepłownia geotermalna. Obecnie mieszkańcy Konina są zaopatrywani w ciepło w przeważającej mierze z dwóch bloków biomasowych elektrowni Konin (PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o.) oraz w ciepło z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów – części Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (MZGOK Sp. z o.o.). Planuje się, że wkrótce część ciepła dostarczana odbiorcom będzie pochodziła także z geotermii.

Wizyta obejmowała spotkania z Prezydentem Konina, Zarządem i kierownictwem MPEC Konin, przedstawicielami firm zaangażowanych w projekt geotermalny, a także zapoznanie na miejscu: z otworami i budową ciepłowni geotermalnej; instalacjami MZGOK, instalacjami Elektrowni Konin (blokami biomasowymi).

Efektem Wizyty będą m.in. propozycje i rekomendacje dotyczące niektórych rozwiązań eksploatacyjnych, energetycznych, technologicznych w realizowanym projekcie geotermalnym w Koninie. Będą one opracowane przez ekspertów islandzkich i polskich – partnerów Projektu „KeyGeothermal” we współpracy ze specjalistami MPEC-Konin i innych podmiotów.

W Chochołowie pracują natomiast od kilku lat Termy Chochołowskie. Podstawą ich działalności jest woda geotermalna o bardzo dobrych parametrach wydobywana z otworu Chochołów IG-1, który wykonano na przełomie lat 1980/90. Podobnie jak w Koninie, obecnie trwa wiercenie drugiego otworu.

Podczas wizyty miały miejsce spotkania z Zarządem i pracownikami Term Chochołowskich, przedstawicielami lokalnych samorządów, zespołem realizującym projekt dofinansowany ze środków MF EOG i NMF „Hydro-Geo-Solar” (beneficjentem są Chochołowskie Termy). Zapoznano się z obiektami i instalacjami Term, a także z parametrami już pracującego otworu i wierceniem nowego.

Chochołowskie Termy proponują szersze zagospodarowanie potencjału energetycznego wody geotermalnej, m.in. w lokalnym ciepłownictwie. Pozwoliłoby to na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, poprawę jakości życia mieszkańców i licznych turystów, a także na stabilizację cen ciepła. W określeniu, na jaką skalę i w jaki sposób byłoby to możliwe, pomogą propozycje i rekomendacje opracowane przez ekspertów Projektu, przy współpracy z Termami, przedstawicielami samorządów, innymi podmiotami.

Propozycje i rekomendacje będące efektem Eksperckich wizyt studyjnych w Koninie i Chochołowie zostaną zawarte w Raporcie planowanym do opracowania w nadchodzących miesiącach. Uwzględni on wiedzę, doświadczenia i technologie sprawdzone w Islandii – Państwie Darczyńcy oraz doświadczenia i propozycje strony polskiej.

Kolejna tura Eksperckich wizyt studyjnych w Polsce w ramach Projektu MF EOG „KeyGeothermal” jest planowana w 2023 r.

Partnerzy Projektu dziękują wszystkim osobom oraz instytucjom za współpracę przy organizacji Eksperckich wizyt studyjnych w Koninie i w Chochołowie, przygotowaniu ich programów i przebiegu. Udane Wizyty to efekty tej dobrej współpracy i zaangażowania wielu osób.

Wydarzenia

Sprawdź wszystkie wydarzenia

Partnerzy projektu

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnejsprzyjającej integracji społecznej

Projekt KeyGeothermal jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014–2021
Program „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, Obszar programowy „Energia” Polska.

Operatorzy Programu: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, NFOŚiGW

COPYRIGHT 2021 EEA GRANTS | Design and coding by Brandobry