Działania szkoleniowe w Polsce

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 marca 2023 r.

Zapraszamy do udziału w Działaniach szkoleniowych w Polsce w 2023 r.

 • Działania będą trwać 3 dni: 2 dni wykładów, 1 dzień wizyty technicznej do wybranych instalacji geotermalnych. 
 • Miejsce: Warszawa, z wyjazdową wizytą techniczną do wybranych instalacji geotermalnych. 
 • Wykładowcy: specjaliści z Islandii i z Polski. 
 • Działania będą prowadzone w językach angielskim i polskim, z tłumaczeniem symultanicznym. 
 • Udział w Działaniach szkoleniowych jest bezpłatny dla uczestników. Organizator zapewnia podczas Działań zakwaterowanie, wyżywienie oraz tłumaczenia, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa.
 • Ostateczną decyzję w sprawie zakwalifikowania do uczestnictwa w Działaniach szkoleniowych będzie podejmować lider Projektu.

Ramowy zakres tematyczny Działań szkoleniowych w Polsce, 25-27 kwietnia 2023 r., Warszawa

Projekt EOG pn. „Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej”

Przewidywany program Działań szkoleniowych wraz z dokładną lokalizacją ogłoszony będzie w terminie późniejszym

Informacja o Działaniach szkoleniowych,
plik do pobrania
Projekt EOG „Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron 
w dziedzinie energii geotermalnej”

Formularz zgłoszeniowy – Działania szkoleniowe w Polsce, 2023 r.

Instytucja zatrudniająca

Wizyta studyjna w Islandii (planowana na wrzesień 2023 r.) – wyrażenie zainteresowania udziałem

Udział w wizycie studyjnej w Islandii – po wcześniejszym udziale w Warsztatach szkoleniowych w Polsce w dn. 25-27.04. 2023 r. lub w 2022 r. – Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny w terminie późniejszym Liczba miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń i Organizator)

Klauzula ogólna:

 1. IGSMiE PAN oraz Krajowa Agencja Energii Islandii (NEA / Orkustofnun) zastrzegają sobie prawo do zmiany podanych terminów i form Warsztatów szkoleniowych w Polsce, Wizyt studyjnych
  w Islandii, a nawet ich całkowitego odwołania, w zależności od ewentualnego zaistnienia zdarzeń
  o znamionach siły wyższej w Polsce, Islandii, Unii Europejskiej, innych krajach, a także związanych
  z nimi przepisów krajowych oraz innych  rozporządzeń, zasad i decyzji, które są lub mogą być wprowadzane w 2023 – 2024 r. przez Polskę, Islandię, Unię Europejską, inne kraje lub inne podmioty (w tym m.in. firmy transportowe, firmy turystyczne, firmy świadczące usługi hotelarskie, kateringowe, tłumaczeniowe, techniczne,  inne usługi niezbędne do realizacji działań w ramach Warsztatów szkoleniowych w Polsce i Wizyt studyjnych w Islandii).
 2. Organizatorzy będą kontaktować się z osobami zakwalifikowanymi do udziału w Warsztatach szkoleniowych w Polsce, a także Wizyt studyjnych w Islandii, w sprawie szczegółów tych udziałów. . 

Obowiązek informacyjny:

W związku z realizacją niniejszych działań strony będące administratorami danych osobowych, powierzają sobie wzajemnie, zgodnie z regulacjami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. EUL. 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) zwanej dalej ustawą, przetwarzanie danych osobowych wskazanych w niniejszym formularzu i w dokumentach przekazanych w związku z realizacją Warsztatów szkoleniowych w Polsce i Wizyt studyjnych w Islandii (określanych dalej jako działania) Przetwarzanie danych, tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu, możliwe jest wyłącznie w celu wykonania wymienionych działań, w niezbędnym zakresie, w sposób zgodny z RODO i ustawą. W szczególności w związku z przetwarzaniem przekazanych danych osobowych, Strony zobowiązane są do zapewnienia ich ochrony w czasie trwania wymienionych działań i po ich zakończeniu.

Administratorem Państwa danych osobowych po stronie Organizatora jest Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN z siedzibą w Krakowie przy ul. Wybickiego 7A. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji ww. działań. Dane osobowe zostały podane dobrowolnie. Stronie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia. Stronie przysługuje prawo skargi do UODO (Warszawa, ul. Stawki 2). Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych poprzez przesłanie wiadomości na adres: inspektorODO@min-pan.krakow.pl, niemniej wycofanie zgody równoznaczne jest z brakiem możliwości realizacji udziału w ww. działaniach. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie upoważnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa. (Zgodnie z: Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych). 

Partnerzy projektu

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnejsprzyjającej integracji społecznej

Projekt KeyGeothermal jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014–2021
Program „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, Obszar programowy „Energia” Polska.

Operatorzy Programu: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, NFOŚiGW

COPYRIGHT 2021 EEA GRANTS | Design and coding by Brandobry