Eksperckie wizyty studyjne w Polsce, 29 maj – 2 czerwca 2023 r.

Eksperckie wizyty studyjne w Polsce w ramach Projektu MF EOG „Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej”, 29 maja - 2 czerwca 2023 r.

W dniach 29 maja – 2 czerwca 2023 r. odbyła się druga runda Eksperckich wizyt studyjnych w Polsce w ramach Projektu MF EOG „Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej” (akr. KeyGeothermal). Projekt jest realizowany przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz Krajową Agencję Energii Islandii (keygeothermal.pl). Wśród ekspertów byli członkowie zespołów wymienionych instytucji z Islandii i Polski.  

W 2022 r. eksperci – członkowie zespołów wymienionych instytucji z Islandii i Polski odwiedzili Konin oraz Chochołowskie Termy, natomiast w 2023 r. w centrum ich zainteresowania były Koluszki i Konin – kolejne z miejscowości perspektywicznych dla wykorzystania energii geotermalnej w ciepłownictwie.  

Gospodarzami wizyty w Koluszkach byli burmistrz tego miasta wraz ze współpracownikami, przedstawiciel Rady Powiatu oraz prezes Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Podczas wizyty zapoznano się z warunkami geologicznymi i geotermalnymi miasta, projektem wiercenia geotermalnego otworu badawczego (wniosek o jego dofinansowanie przeszedł już oceny formalne i oczekuje na ostateczną decyzję w tym zakresie), obecną strukturą gospodarki ciepłowniczej i planami włączenia geotermii do sieci c.o., jeśli uzyskane będą zakładane parametry wody geotermalnej. Przedstawione także zostały obiekty, inwestycje i plany w zakresie kompleksowej gospodarki komunalnej w mieście, której ważnym elementem może być energia geotermalna. Interesującym elementem spotkania były wizytacje wybranych obiektów w Koluszkach i na terenie gminy (w tym ciepłowni miejskiej, wodociągów miejskich, a także m.in. terenu budowy tunelu pod magistralą kolejową, zalewu w Lisowicach, lokalnego muzeum z eksponatami z I wojny światowej i bitwą, jaka rozegrała się w pobliżu w 1914 r.). Miłym akcentem była też gościna w Kole Gospodyń Wiejskich. Eksperci z uznaniem odnieśli się do wielu osiągnięć i planów Koluszek (w ostatnich latach pozyskano ok. 160 mln zł na inwestycje infrastrukturalne), wyrażając przekonanie, że wkrótce dołączy do nich energia geotermalna.

Gospodarzami wizyty w Kole byli burmistrz i współpracownicy, prezes Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Uczestniczyli również przedstawiciele firm wykonawczych. W Kole wykonano w ubiegłych latach dwa otwory geotermalne – produkcyjny i chłonny. Temperatura wydobywanej wody osiąga poziom 90⁰C. W realizacji jest ciepłownia geotermalna, planowana do uruchomienia w sezonie grzewczym 2023/2024. Będzie ona dostarczać mieszkańcom znaczącą ilość czystego ekologicznie ciepła systemowego, które dotychczas jest generowane ze spalania miału węglowego. Finansowanie wierceń i ciepłowni geotermalnej pochodzi z dotacji i pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW, uzupełnione przez środki własne MZEC Koło (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Poddziałania 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej).

Wizyta obejmowała spotkania z Burmistrzem Koła i współpracownikami, Prezesem MPEC Koło, przedstawicielami firmy wykonawczej, a także zapoznanie się na z otworami i budową ciepłowni geotermalnej, obecnymi instalacjami MZEC Koło Sp. z o.o. Dyskutowano, jak jeszcze lepiej i bardziej efektywnie można wykorzystać ciepło i wodę geotermalną w Kole dla dobra mieszkańców, lokalnego rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska. Podczas wizyty była także okazja obejrzenia wystawy ceramiki wytwarzanej w kolskiej fabryce fajansu od połowy XIX w. do końca XX w. Zwiedzono także rewitalizowane obecnie ruiny zamku nad brzegiem Warty, którego początki sięgają XIV w. – jednego z unikalnych zabytków tego miasta.  

Efektem Eksperckich wizyt w 2023 r. będą m.in. propozycje i rekomendacje dotyczące niektórych rozwiązań eksploatacyjnych, energetycznych, technologicznych w realizowanym projekcie geotermalnym w Kole oraz w ramach spodziewanego projektu w Koluszkach. Będą one opracowane przez ekspertów islandzkich i polskich – partnerów Projektu „KeyGeothermal” we współpracy ze specjalistami zaangażowanymi w projekty w Koluszkach i Kole.

Podziękowania

Partnerzy Projektu dziękują wszystkim osobom oraz instytucjom za współpracę przy organizacji i realizacji Eksperckich wizyt studyjnych w Koluszkach oraz w Kole, Były to bardzo udane, interesujące wizyty.

Beata Kępińska, Aleksandra Kasztelewicz (IGSMiE PAN, Polska)
Baldur Petursson (NEA / Orkustofnun, Islandia)

Wydarzenia

Sprawdź wszystkie wydarzenia

Partnerzy projektu

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnejsprzyjającej integracji społecznej

Projekt KeyGeothermal jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014–2021
Program „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, Obszar programowy „Energia” Polska.

Operatorzy Programu: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, NFOŚiGW

COPYRIGHT 2021 EEA GRANTS | Design and coding by Brandobry