Międzynarodowe Seminarium „Icelandic-Polish Cooperation Seminar GeothermalEnergy, Energy Transition and Carbon Capture and Storage”

zorganizowane przez Ambasadę Islandii w Polsce

W dniu 14 czerwca 2023 r. w Warszawie odbyło się Islandzko-Polskie Seminarium Współpracy, zorganizowane przez Ambasadę Islandii w Polsce przy współpracy i aktywnym udziale partnerów Projektu MF EOG „KeyGeothermal” Green by Iceland. W Seminarium uczestniczyło około 100 osób z Polski oraz Islandii. Przeważająca liczba uczestników z Polski to osoby, które brały udział w działaniach Projektu MF EOG KeyGeothermal w 2022 i 2023 r. (Z1, Z2, Z3). To duży sukces Projektu i potwierdzenie jego aktywnej roli i znaczenia dla budowania polsko – islandzkiej współpracy i kontaktów w zakresie energii geotermalnej i innych obszarów współpracy (!).

Celem Seminarium było rozpoznanie i ulepszenie różnych możliwości współpracy między Islandią a Polską oraz zainteresowanie szerszą współpracą w zakresie ciepłownictwa geotermalnego, odnawialnych źródeł energii, zwiększonego bezpieczeństwa energetycznego, a także w zakresie różnych możliwości dotyczących transformacji energetycznej, odnawialnych źródeł energii, wodoru i CCS.

W ostatnich latach nastąpił znaczący rozwój współpracy między Polską a Islandią, a także z dodatkowymi partnerami z krajów takich jak Norwegia, Węgry i Słowacja, w zakresie energii geotermalnej i OZE, a także inicjatyw środowiskowych i klimatycznych. Współpraca ta została wsparta i ułatwiona dzięki różnym programom i projektom w ramach umowy MF EOG – w szczególności KeyGeothermal. Należy też wymienić kilka projektów zrealizowanych w kilku poprzednich latach (2016–2017), a także projekty realizowane obecnie – KeyGeothermal (a także User4GeoEnergy i GeoModel). Odegrały one znaczącą rolę w przygotowaniu Seminarium i ułatwieniu zacieśnienia współpracy między gminami, miastami i sektorem biznesowym w krajach, których dotyczą (więcej: link do firmy PR Green by Iceland: green-by-iceland.netlify.app i prezentacje przedstawiane na Seminarium)

W komunikacie prasowym firmy PR Green by Iceland rola projektu KeyGeothermal i innych wcześniejszych projektów EOG we współpracy NEA oraz IGSMiE PAN została podkreślona w następujący sposób:

„Ostatnie lata to okres istotnego rozwoju współpracy między Polską a Islandią w dziedzinie energii geotermalnej i OZE oraz inicjatyw środowiskowych i klimatycznych. Współpraca ta została ułatwiona dzięki różnym programom i projektom w ramach umowy ws. MF EOG. Inicjatywy obejmowały projekty dwustronne i zaproszenia do udziału w rynku, mające na celu stymulowanie dalszego zaangażowania między dwoma narodami. Wśród tych projektów na uwagę zasługują wykonane w ich ramach wstępne studia wykonalności dot. energii geotermalnej dla Poddębic i innych miejscowości [Sochaczewa, Konstantynowa Łódzkiego, Lądka Zdroju] wykonane we współpracy między Krajową Agencją Energii Islandii, IGSMiE PAN oraz współpracującymi innymi podmiotami i ekspertami z Polski. Projekty te utorowały drogę do głębszego zrozumienia potencjału wykorzystania energii geotermalnej i położyły podwaliny pod przyszłe przedsięwzięcia. Trwający projekt realizowany przez te dwie instytucje, znany jako projekt KeyGeothermal, ma szczególne znaczenie. Inicjatywa ta obejmuje szkolenia geotermalne w Polsce, wyjazdy studyjne na Islandię oraz wizyty ekspertów w polskich miastach. Projekt KeyGeothermal odegrał znaczącą rolę w przygotowaniu Seminarium i ułatwieniu zwiększonej współpracy między gminami, miastami i sektorem biznesowym zarówno w Polsce, jak i na Islandii”.

Można o tym przeczytać w Green by Iceland (green-by-iceland.netlify.app). Ta wypowiedź – to jeden z wyrazów uznania i podziękowania dla wkładu zespołów realizujących projekt KeyGeothermal na rzecz wzmocnienia dwustronnych więzi i współpracy – zgodnie z Porozumieniem EOG i programem Grantów EOG.

Relacja, jak i prezentacja dostępne są pod linkiem:
https://green-by-iceland.netlify.app/icelandic-polish-cooperation-seminar/

Wydarzenia

Sprawdź wszystkie wydarzenia

Partnerzy projektu

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnejsprzyjającej integracji społecznej

Projekt KeyGeothermal jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014–2021
Program „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, Obszar programowy „Energia” Polska.

Operatorzy Programu: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, NFOŚiGW

COPYRIGHT 2021 EEA GRANTS | Design and coding by Brandobry