Projekt KeyGeothermal rozpoczęty!

materiał do wykorzystania

Geotermia: ruszył ważny międzynarodowy projekt szkoleniowy adresowany do uczestników z Polski finansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

W końcu 2020 r. rozpoczął się projekt „Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej”. Jest on dofinansowany z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego MF EOG) w&nbspProgramie „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” na lata 2014-2021 dla Polski. To jeden z trzech projektów predefiniowanych w Polsce uzgodnionych między stronami na etapie negocjacji tego Programu. Operatorami Programu są Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Partnerzy Projektu

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (lider) oraz Krajowa Agencja
Energii Islandii – wiodące instytucje w swoich krajach w zakresie badań i wykorzystania energii geotermalnej.

Okres realizacji Projektu

Budżet Projektu

Celem Projektu jest podniesienie wiedzy kluczowych interesariuszy w Polsce na temat energii geotermalnej, optymalnego wykorzystywania i zarządzaniu jej zasobami, zwłaszcza w niskoemisyjnym ciepłownictwie.

Projekt przyczyni się do rozwoju wykorzystania energii geotermalnej w Polsce, wspierając inne działania
podejmowane w tym zakresie, m.in. projekty realizowane dzięki rządowym programom wprowadzanym w ostatnich latach.

Adresatami Projektu są przedstawiciele administracji różnych szczebli, samorządów, operatorów istniejących oraz inwestorów planowanych ciepłowni geotermalnych, beneficjariuszy rządowych programów wsparcia, pionu geologicznego, instytucji naukowo-badawczych, usługodawców, konsultantów, innych podmiotów z branży.

Główne działania Projektu obejmują szkolenia w Polsce w zakresie geotermii, wymianę wiedzy i doświadczeń, wizyty studyjne w Islandii do wybranych instalacji ciepłowniczych, eksperckie wizyty studyjne w kilku miejscowościach w Polsce perspektywicznych dla wykorzystania geotermii i raporty z tych wizyt, działania informacyjne i komunikacyjne nt. Projektu i MF EOG.

Oficjalne otwarcie Projektu (online) jest planowane w lutym 2021 r.

Więcej informacji o Funduszach EOG w Polsce: www.eog.gov.pl

Więcej informacji o Projekcie: www.min-pan.krakow.pl/projekty, www.meeri.eu/keygeothermal (wkrótce)
bkepinska@interia.pl (IGSMiE PAN, kierownik Projektu)

EEA Grants Financial Mechanism Office
Boulevard du Regent 47-48
1000 Brussels, Belgium

www.eog.gov.pl
www.eeagrants.org

Wydarzenia

Sprawdź wszystkie wydarzenia

Partnerzy projektu

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnejsprzyjającej integracji społecznej

Projekt KeyGeothermal jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014–2021
Program „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, Obszar programowy „Energia” Polska.

Operatorzy Programu: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, NFOŚiGW

COPYRIGHT 2021 EEA GRANTS | Design and coding by Brandobry