Training workshops in Poland

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 czerwca 2021 r.

Formularze będą dostępne w późniejszym terminie

Details on the training workshops in Poland (2021, 2022 and 2023):

Each workshop lasts three days. In 2021 they will be organised as webinars (lectures and online classes), while in 2022 and 2023, on-site events are planned (two days of lectures and other activities, one-day visit to a selected geothermal facility).

The on-site events in 2022 and 2023 are going to be held in Łódź or Warsaw and will include a visit to selected geothermal facilities. 

Specialists from Iceland and Poland will deliver the lectures. 

English and Polish will be the working languages during the workshops, and simultaneous interpreting will be provided. 

Participation in the training workshops is free for the Project participants. The organiser provides accommodation, catering, interpretation service, training materials and certificate of participation.

The Project Leader makes the final decision on the participants’ qualification for the workshops.

Framework programme

Formularz zgłoszeniowy
Warsztaty szkoleniowe w Polsce, 2021 r.

Instytucja zatrudniająca

Klauzula ogólna:

  1. IGSMiE PAN oraz Krajowa Agencja Energii Islandii (NEA / Orkustofnun) zastrzegają sobie prawo do zmiany podanych terminów i form Warsztatów szkoleniowych w Polsce, a nawet ich całkowitego odwołania, w zależności od rozwoju sytuacji pandemicznej covid-19 i ewentualnych innych zdarzeń o znamionach siły wyższej w Polsce, Islandii, Unii Europejskiej, a także związanych z nimi przepisów krajowych oraz innych rozporządzeń, zasad i decyzji, które są lub mogą być wprowadzane w 2021 – 2024 r. przez Polskę, Islandię, Unię Europejską lub inne podmioty (w tym m.in. firmy transportowe, firmy turystyczne, firmy świadczące usługi hotelarskie, kateringowe, tłumaczeniowe, techniczne, inne usługi niezbędne do realizacji działań w ramach Warsztatów szkoleniowych w Polsce).
  2. Organizatorzy będą kontaktować się z osobami zakwalifikowanymi do udziału w Warsztatach w sprawie szczegółów dotyczących tego udziału.

Obowiązek informacyjny:

W związku z realizacją niniejszych działań strony będące administratorami danych osobowych, powierzają sobie wzajemnie, zgodnie z regulacjami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. EUL. 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) zwanej dalej ustawą, przetwarzanie danych osobowych, wskazanych w niniejszej umowie i w dokumentach przekazanych w związku z jej realizacją. Przetwarzanie danych, tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu, możliwe jest wyłącznie w celu wykonania niniejszej umowy, w niezbędnym zakresie, w sposób zgodny z RODO i ustawą. W szczególności w związku z przetwarzaniem przekazanych danych osobowych, Strony zobowiązane są do zapewnienia ich ochrony w czasie trwania niniejszej umowy i po jej zakończeniu.

Administratorem Państwa danych osobowych po stronie Organizatora jest Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN z siedzibą w Krakowie przy ul. Wybickiego 7A. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy. Dane osobowe zostały podane dobrowolnie. Stronie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia. Stronie przysługuje prawo skargi do UODO (Warszawa, ul. Stawki 2). Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych poprzez przesłanie wiadomości na adres: inspektorODO@min-pan.krakow.pl, niemniej wycofanie zgody równoznaczne jest z brakiem możliwości realizacji umowy. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie upoważnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa. (Zgodnie z: Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.)

Project partners

Together we work for a green, competitive and inclusive Europe

Project co-financed by the EEA Financial Mechanism for 2014-2021, “Environment, Energy and Climate Change” Program, “Energy” Program Area, Poland.

Program operators: Ministry of Climate and Environment, NFOŚiGW

COPYRIGHT 2021 EEA GRANTS | Design and coding by Brandobry